Elementi ugovora o kupoprodaji

Elementi ugovora o kupoprodaji su isti kao i kod predugovora, piše se u više primeraka(obično osam) I overava u nadležnom sudu. Kada dođe termin sklapanja Ugovora bitno je i uskladjivanje termina zakazivanja primopredaje – jer je neophodno uskladiti vremenske mogućnosti prodavca, kupca, suda, banke…

Preporuka je da prodavac minimalno deset dana ranije počne sa organizovanjem selidbe, da bi se čin primopredaje što efikasnije završio. Neophodno je da prodavac na primopredaju stana donese potvrde, kojima potvrđuje da su računi za elektrodistribuciju i vodovod sravnjeni do salda nula.

Prodavac predaje kupcu kompletnu postojeću dokumentaciju o stanu – kao i potvrde i ključeve predmetnog stana – te tim činom kupac ulazi u posed i postaje stvarni vlasnik stana.