Obaveze posle kupovine

Sada kada je posao kupoprodaje lepo i uspešno obavljen ostaje još obaveze prema državi (porez). Po zakonu o porezu na imovinu (član 25.) , poreski obveznik je prodavac ali je običajno pravo i skoro da je i pravilo da kupac plaća iz mnogo razloga (praktične prilike). . Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procene uprave prihoda na kojoj se nekretnina nalazi i podnosi je Javni beleznik kod kog je overen kupoprodajni ugovor

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja Ugovora o prenosu apsolutnih prava.

Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja – odnosno od dana kada kupac potpiše da je primio rešenje  Nakon plaćenog poreza na promet uplatnica se nosi poreskom organu, koji tada stavlja pečat Uprave prihoda na sve primerke Ugovora o kupoprodaji i unosi iznos plaćenog poreza..

Oslobađanje od poreza na apsolutna prava

Ukoliko je kupcu ovo kupovina prve nekretnine on ima mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza. To se odnosi na one državljane Srbije , koji nemaju nekretninu na sebe.Oslobođenje je do 40 kvm, za nosioca ugovora i po 15 kvm za svakog člana svog domaćinstva. Potrebna dokumenta za kupca STANA ZA OSLOBOĐENJE od POREZA

 • Overena Kopija l.k kupca i članova njegove porodice
 • Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana i članova njegove porodice
 • Izvod iz matične knjige rođenih kupca i članova porodice
 • Overena kopija kupoprodajnog ugovora
 • Dokaz o prebivalištu za kupca i članove porodice
 • Za članove familije dokaz o srodstvu(izvod i sl..)
 • Overena Izjava kupca o kupovini prvog stana – IKPS-PPAP
 • Dokument iz Uprave prihoda da nije poreski obveznik za stan ili kuću (od 01.07.2006.-do dana izdavanja dokumenta)
 • Dokument iz katastra da se stan ili kuća ne vodi na Kupca stana

Povraćaj PDV-a

Ukoliko je cena nekretnine sa PDV-om (10 % od vrednosti nekretnine) i ukoliko je kupcu ovo kupovina prve nekretnine u Srbiji on ima mogućnost povraćaja pdv-a do 40 kvm, za nosioca ugovora i po 15 kvm za svakog člana svog domaćinstva.

 • Dokumenta potrebna za povraćaj PDV-a:
 • Izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od 6 meseci
 • Uverenje o državljanstvu – ne stariji od 6 meseci
 • Dokaz o prebivalištu
 • Overena kopija ugovora
 • Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan pdv
 • Dokaz da je ugovorena cena sa pdv-om isplaćena
 • Overena izjava o kupovini prvog stana-IKPS-PDV
 • Overena fotokopija lične karte
 • Obrazac RFN
 • Dokument iz Uprave prihoda da nije poreski obveznik za stan ili kuću (od 01.07.2006.-do dana izdavanja dokumenta)
 • Dokument iz katastra da se stan ili kuća ne vodi na Kupca stana.