Predugovor, kao što mu i samo ime kaže je radnja koja prethodi ugovoru i on ima za cilj da sve ono što se ugovorne strane dogovore stavi na papir i obaveže oba učesnika u poslu da se toga drže.

Predugovor sadrži sve elemente ugovora I tu postoje određena prava i određene obaveze oba učesnika. U njemu se definiše ko su budući kupac a ko prodavac, šta je predmet kupoprodaje, po kom osnovu je prodavac vlasnik iste, cena nekretnine, iznos kapare , rok i način isplate, datum overe i ulaska u posed nekretnine, ko plaća koje obaveze itd…

Dodatni članovi predugovora mogu da budu elementi u stanu (kuhihja itd..), pitanje telefonske linije, pitanje plačanja poreza,računa itd… Prvo davanje novca od strane kupca prema prodavcu zove se kapara. Kapara predstavlja početak procesa kupoprodaje nepokretnosti. Predstavlja čin kojim prodavac i kupac voljno ulaze u proces pravnih radnji koji će dovesti do prometa nepokretnosti.

Da bi kupac imao apsolutnu zaštitu od svih vrsta uznemiravanja(evikcije) prodavac obezbeđuje i saglasnost svih punoletnih članova svog domaćinstva za prodaju stana.
Posle dobijanja svih saglasnosti I ukoliko ne postoji nikakva pravna I tehnička smetnja za pristupanje kupoprodaji pravi se ugovor o kupoprodaji.