Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova
Uredba o konverziji zemljišta

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Zakon o prometu nepokretnosti
Zakon o overi, potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o porezu na dohodak građana
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o državnom premeru i katastru
Zakon o nasleđivanju
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma